716

Rapid Bertem

Bertem
Opdrachtgever: 
Proland NV
Projectarchitect: 
Geert Driesen, Tim van der Wegen, Stef Verhees en Erik van de Scheur
Periode: 
2018
Functies: 
wonen, commerciële ruimte en gemeenschapsfuncties.
Programma: 
38 appartementen, 20 grondgebonden woningen, 2 commerciële ruimtes, 2 ondergrondse parkeergarages, collectieve buurtvoorzieningen en een zwemvijver.

Het ontdekken en interpreteren van de geest van de plek, de “genius loci”, is een fundamenteel gegeven bij elk ontwerp- en bouwopgave. De plek opladen, zonder het karakter te verliezen. Een gebouw ontwerpen, deel uitmakend van de context; alsof het er altijd al is geweest. De hoofddoelstelling is om de sites te ontwikkelen als een samenhangend geheel met een eigen herkenbare identiteit en een duidelijke ruimtelijke geleding. De rationele bebouwingsstructuur verwijst naar de hoevetypologie en vormt de basis voor een spel van geleding en doorwaadbaarheid. Op deze manier resulteert het voorstel niet in een afgesloten gebied, maar wordt het verbonden met de context.

Om de projecten ‘te wortelen’  in de plaatselijke context van Bertem refereert de architectuur naar de traditionele hoeves, als iconisch beeld, en wordt de typische dorpsgezichten van de omliggende straten van de sites als uitgangspunt voor haar architectuur beschouwd. Deze plaatselijke cultuurhistorie wordt met een hedendaags detail toegepast. De gevels zijn gematerialiseerd met bruin/rode kleurige bakstenen, per verdiepingslaag onderbroken door doorlopende betonnen banden. Deze betonnen elementen worden ingezet als ingetogen verrijking van de architectuur en tevens de individuele percerlering van de grondgebonden woningen te markeren. Het houten schrijnwerk wordt gecombineerd met bronskleurige balustrades.

 

Site Rapid Bertem

De herontwikkeling biedt de mogelijkheden om het gebied te verweven met het omliggende weefsel. De site is onderdeel van een grotere landschappelijke groene as door de vallei; de verbinding tussen de kerk, pastorietuin en de Tervuursesteenweg. De vooropgestelde orthogonale structuur in combinatie met het getrapte terrein profiel creëert doorwaadbaarheid en zichtlijnen over de vallei.  Deze ruimtelijke structuur schept condities voor een goede bezonning van de openbare ruimte, waardoor het openbare domein een aangenaam verblijfsgebied is.

De binnenhoven krijgen een eigen karakter van geborgenheid, waardoor leesbaarheid in de publieke, semi-openbare en private ruimtes binnen het gebied ontstaat. De hoevetypolgie maakt het mogelijk om binnen een samenhangende structuur een diversiteit aan woonvormen te realiseren en zo aan te sluiten op de verschillende schalen van de omgeving. De site zal zo niet alleen een aangename en diverse leefomgeving scheppen, maar ook een ongedwongen zwaartepunt binnen de wijk vormen en betekenisvolle ruimte aan Bertem geven.

  

Site ‘t Blok

De stedenbouwkundige footprint voor de site van ’t Blok zet in de continuïteit van het stedelijk weefsel. Het nieuwe bouwblok wordt aan het Gemeenteplein op de rooilijn geplaatst, terwijl aan de oostzijde het bouwblok op 5m van de perceelsgrens wordt gezet om aan te sluiten op de achterliggende ontwikkeling. Het bouwblok wordt vorm te geven als één gesloten bouwvolume om aan te sluiten bij de leegte van het gemeenteplein de hoek van het bouwklok te markeren. 

Op de hoek wordt het rationele bouwvolume ‘afgesneden’ om de hoek van het gebouw/bouwblok te accentueren. Door deze ingreep ontstaat een hoekverdraaiing die de achterliggende verkaveling introduceert en de zichtbaarheid van het park vanaf het Gemeenteplein vergroot. Het dak wordt ingezet om het gebouw te verankeren in de context. De nokrichtingen sluiten aan de naastgelegen gebouwen en komen samen op de hoek van het bouwblok.

Door het parkeren geheel ondergronds te organiseren ontstaat de mogelijkheid om de verplichte voortuinstrook als een verlengde van het park vorm te geven. Deze groenzone vormt niet alleen een buffer van de woning naar de straat, maar heeft (door de bezonning, adressering van de woningen en zicht op het park) ook een verblijfskwaliteit. In plaats van deze zone te verkavelen wordt ingezet op een collectieve buitenruimte; de colonnade met verharde voortuinstrook geeft aanleiding tot een informele ontmoeting tussen bewoners.